Nieuw record!

Ontbossing in de Amazone bereikt nieuwe records

De ontbossing van de Braziliaanse Amazone heeft de afgelopen maand een nieuw record gevestigd. In april werd ruim duizend vierkante kilometer aan regenwoud gekapt. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Braziliaanse overheid, in handen van persbureau Reuters. Ook in januari en februari van dit jaar werden al maandrecords verbroken.

De ontbossing heeft een vlucht genomen sinds Jair Bolsonaro in 2019 president werd. Onder zijn leiding is de natuurbescherming in Brazilië verder verzwakt. Bolsonaro wil met mijnbouw en landbouw de armoede in de regio verminderen.

De Amazone kan enorme hoeveelheden CO2 absorberen. Het tegengaan van ontbossing is van vitaal belang om klimaatverandering tegen te gaan.

Op de klimaattop in Glasgow vorig jaar spraken meer dan honderd wereldleiders met elkaar af dat er voor 2030 een einde zal komen aan de ontbossing. Daarnaast werd afgesproken om bossen beter te beschermen en te gaan herstellen. Ook Brazilië sloot zich aan bij de deal.

Bron: Financieel Dagblad 7 mei 2022

Waarom-maken-we-niet-radicaal-duurzamere-keuzes ?

Artikel van website Brainwash


Het was voor gedragswetenschapper Reint Jan Renes bijna een surreële ervaring, om tijdens de coronacrisis te zien dat we wél in staat zijn om mensen massaal ander gedrag te laten vertonen. Maar waarom lukt dat niet met de klimaatcrisis? ‘We moeten de klimaatcrisis radicaal collectief maken, net als de coronacrisis.’

Voorbede voor duurzaamheid voor het weekend van Pasen 2022

Bron: Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk, Woudenberg

ActualiteitIPCC rapport van maandag 28 februari 2022. 

Extra en snelle actie is nodig om de opwarming van de aarde te stoppen. Het rapport beschrijft de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden ons daaraan aan te passen. De conclusies uit het rapport zijn verontrustend. Er komt uit naar voren dat klimaatverandering inmiddels wereldwijd geleid heeft tot wijdverbreide en deels onomkeerbare gevolgen voor mens en natuur, met name door vaker optredende extreme weersomstandigheden. Klimaatwetenschappers schrijven dat er onmiddellijk extra maatregelen nodig zijn om klimaatverandering te stoppen. Ook ons gedrag en leefstijl moeten op de schop.

Relevantie

Miljoenen mensen zijn door weerextremen blootgesteld aan acute voedselonzekerheid en afnemende waterveiligheid, terwijl ook kwetsbare ecosystemen reeds blijvende schade ondervinden. De belangrijkste lessen uit het alarmerend ICPP rapport zijn: 1.We zijn op weg om 1,5 graad te overschrijden. 2.We moeten af van kolen, olie en gas (en de infrastructuur).3.Oplossingen worden steeds goedkoper. 4.CO2  afvangen is onvermijdelijk. 5.Verandering van leefstijl is een deel van de oplossing.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ ((Wees geprezen – over de zorg van het gemeenschappelijk huis)

“Ik doe een dringende oproep tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij bouwen aan de toekomst van de planeet. Wij hebben behoefte aan een gesprek dat ons allen verenigt, omdat de uitdaging van het milieu die wij meemaken, en de menselijke wortels ervan ons aangaan en ons allen raken. [..]Gedragingen die ook onder gelovigen de wegen voor een oplossing in de weg staan, gaan van de ontkenning van het probleem tot onverschilligheid, gemakzuchtige berusting of blind vertrouwen in technische oplossingen. Wij hebben een nieuwe universele solidariteit nodig. […] De talenten en het engagement van allen zijn nodig om de door de mens aan de schepping van God toegebrachte schade te herstellen. Wij kunnen allen meewerken als instrument van God voor de zorg voor de schepping, ieder met zijn eigen cultuur en ervaring, eigen initiatieven en vermogen. (LS nr. 14 Ned. vert.)

Voorbede

God, schepper van aarde, lucht en water en van al wat daarop leeft, behoedt ons voor nalatigheid en onverschilligheid die schade toebrengen aan Uw schepping. Wij bidden U dat wij in ons dagelijks handelen meer bewust worden van de noodzaak de aarde te beschermen en onze levensstijl van productie en consumptie te veranderen om de verdere opwarming van de aarde te stoppen. Laat ons bidden

Hoe onnozel durf ik mij te voelen?

Het persoonlijke leven is relatief. Het persoonlijke leven ontwikkelt zich binnen het immense universum van ruimte en tijd.

Menselijk gevoel is niet relatief. Dit gevoel is absoluut en in het hier-en-nu. Als kiespijn.

Het gevoel is de basis voor het menselijk handelen en niet de ratio. Zo kan een verslaving ontstaan en blijven bestaan. Bijvoorbeeld een alcoholverslaving.

Een mens is beperkt, ook in zijn bewustzijn van zijn gevoelens. Vanuit deze beperkte vormen van bewustzijn komt hij tot handelingen. Vervolgens moeten deze handelingen antwoorden geven op de gevoelens, waar de handelingen uit voort komen. Met bijkomende effecten van de handelingen op het grotere geheel, dus buiten de bedoelde gevoelens van de individuele mens om, wordt weinig tot geen rekening gehouden. Zo kan een vliegvakantie voor het gevoel van een mens veel belangrijker zijn dan de ecologische schade, die ontstaat door de CO2 uitstoot van de vliegreis. De negatieve gevolgen voor het leven van de eigen kinderen en kleinkinderen worden niet gevoeld en dus niet als belastend ervaren. Zo kan het genoegen van een aankoop in een modewinkel leiden tot niet gewenste kinderarbeid, omdat dit niet gevoeld wordt.

Een antwoord op de ecologische crisis kan alleen komen als de effecten van onze handelingen zoveel gevoel oproepen dat wij bereid zijn onze handelingen aan te passen. De Deltawerken werden pas mogelijk na de overstroming. Een rookverbod werd pas mogelijk na voldoende aantallen van kankerpatiënten. Wat zou er nodig zijn om de aarde te redden?

Mijn individuele gedrag betekent niets in het licht van het universum. Het ecologische systeem gaat niet verloren van een enkele vliegreis of het eten van een bal gehakt. Maar waarvan dan wel? En hoe verhoudt die ontwikkeling zich met mijn persoonlijke verantwoordelijkheid? Of mijn gevoel?

Hoe onnozel durf ik mij te voelen?